Sun Plaza - KVKK
Copyright 2011 Sun Plaza.
KVKK

SUN PLAZA GAYRİMENKUL KİRALAMA İNŞAAT VE TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

 

 

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ve ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuatlar kapsamındaki, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş., herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. prensipleri hakkında çalışanlarını, aday çalışanlarını, mevcut ve muhtemel müşterilerini, iştirakler dahil grup şirketi çalışan veya müşterilerini www.sunplaza.com.trweb sitesini (‘’site’’) kullananları, ziyaretçilerini ve Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlamış ve ilan etmiştir.

 

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup bu metindeki hususlar ve genel olarak kişisel verilerin korunması hakkındaki esas ve usullere ilişkin detaylı bilgiyi www.sunplaza.com.tradresinde ilan edilmiş olan Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ

a)         KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. kişisel verileri her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; www.sunplaza.com.trweb-sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden her hangi bir talepte bulunduğunuz, kayıt olduğunuz, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.’e veya Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin Elor Holding A.Ş. altında diğer iştirakleri olan Beybi İş Güvenliği Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş., Ariel Granit San. ve Tic. A.Ş., Sun Ceviz ve Tarımcılık Üretim Pazarlama A.Ş., Beybi Plastik Fab. San. A.Ş., Sun Turizm ve Su Sporları Tic. A.Ş., Leonardo Mermer Madencilik A.Ş., Plutus Global Ltd. Şti. ile iş ortakları veya diğer 3. Kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen/alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, internet arama motorları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar şeklindedir.

 

b)        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (fiziki vs.) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş., işbu metnin a bendinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, talep veya şikayet süreç yönetimi, fiziksel mekan güvenliği temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayları ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer her tür insan kaynakları süreçlerinin ifası, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin icrası, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi, Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi vb. amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen/alınan hizmetin amacına yönelik olup, söz konusu kişisel veriler yukarıda 1. Madde b bendinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında; Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.’a veya Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin Elor Holding A.Ş. altında diğer iştirakleri olan Beybi İş Güvenliği Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş., Ariel Granit San. ve Tic. A.Ş., Sun Ceviz ve Tarımcılık Üretim Pazarlama A.Ş., Beybi Plastik Fab. San. A.Ş., Sun Turizm ve Su Sporları Tic. A.Ş., Leonardo Mermer Madencilik A.Ş., Plutus Global Ltd. Şti. ileiş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte hiçbir şekilde üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

 

 

3. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. KVKK 11. madde gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla başvuru yapabilir ve başvurunuzu, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.’e iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, www.sunplaza.com.tradresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını www.sunplaza.com.tradresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu sunplaza@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

4.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN RIZANIZ

 

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. ’e açık rıza verdiğiniz veya işbu www.sunplaza.com.tradlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu KVK Politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

 

5.         METNİN GÜNCELLENMESİ

 

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş., işbu aydınlatma metnini ve kişisel verileri işleme yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda Güncel Politika www.sunplaza.com.tradresli web sitesinde yayınlanacaktır. Güncellenen şartlar, yayım tarihleri itibariyle yürürlüğe gireceklerdir.

 

6.         İLETİŞİM

 

Aşağıdaki adresler aracılığı ile, her türlü soru, öneri, KVK Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde, bize ulaşabilirsiniz.

 

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak e-posta adresine iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

 

 • E-Posta                     : info@sunplaza.com.tr
 • İletişim Adresi           : Maslak Mah. Bilim Sok. No :5 Sun Plaza Kat:1 Sarıyer/İstanbul
 • Telefon Numarası      :  0212 365 59 00

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş.

Son Güncelleme Tarihi: 25.09.2019

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve www.sunplaza.com.tradresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKK’ya uygun olarak Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum

SUN PLAZA, MASLAK, MASLAK PLAZA, PLAZA, SUN , MASLAK SUN PLAZA